تنظیمات پوسته

رنگ

تصویر زمینه

سبک قالب

نتایج آزمون شفاهی و کتبی

اسامی متقاضیان آزمون سال 90 که پس از شرکت در آزمونهای کتبی و شفاهی ، حد نصاب علمی مصوب کمیسیون آزمون امور صلاحیتهای علمی و فنی و شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری را احراز کرده اند به شرح ذیل می باشد.                  
ردیف
نام
نام و نام خانوادگی
نام رشته
1
راشین
دلشاد
امور ثبتی(14)
2
کریم
سجادی
امور ثبتی(14)
3
قاسم
علی آبادی
امور ثبتی(14)
4
علی
مهر آئین
امور ثبتی(14)
5
مهران وحدت
وحدت
امور ثبتی(14)
6
هادی
ایزانلو
برق،الکترونیک و مخابرات(24)
7
حسن
خسروی
برق،الکترونیک و مخابرات(24)
8
عبداله
سلمانی طبری
برق،الکترونیک و مخابرات(24)
9
فرید
تبری
برق،ماشین و تاسیسات کارخانجات(25)
10
مهدی
دوست حقی
برق،ماشین و تاسیسات کارخانجات(25)
11
رضا
شجاعی
برق،ماشین و تاسیسات کارخانجات(25)
12
عزیزاله
صادقی
برق،ماشین و تاسیسات کارخانجات(25)
13
حجت
لنگری
برق،ماشین و تاسیسات کارخانجات(25)
14
حسن
مرادی
برق،ماشین و تاسیسات کارخانجات(25)
15
علی
پیلوار
برق،ماشین و تاسیسات کارخانجات(25)
16
حسین
نقی زاده
بیمه(27)
17
ابوالحسن
صابرورگ
تعیین نفقه(33)
18
مریم
غلام زاده بلقان علیا
تعیین نفقه(33)
19
سید علی
 محمدی
تعیین نفقه(33)
20
زهرا
ناصری تنها
تعیین نفقه(33)
21
عصمت
نوروزی
تعیین نفقه(33)
22
علی
پاسبان
تعیین نفقه(33)
23
محمد مراد
بهادری
حسابداری و حسابرسی(37)
24
محمد
وحدانی
حسابداری و حسابرسی(37)
25
مهدی
سعیدی
حوادث ناشی از کار(38)
26
قربان
نباتیان
حوادث ناشی از کار(38)
27
رضا
اشکانی فر
دامپروری و دامپزشکی (40)
28
امید
حسین زاده حسین آباد
دامپروری و دامپزشکی (40)
29
احمد
داوطلب رزقی
دامپروری و دامپزشکی (40)
30
سید علی
مرتضویان
دامپروری و دامپزشکی (40)
31
اسماعیل
حاتمی
راه و ساختمان (41)
32
علی اکبر
رحیمی
راه و ساختمان (41)
33
شهاب
روشنی
راه و ساختمان (41)
34
سید محمد
سیدی پور
راه و ساختمان (41)
35
قربان
عمارلو
راه و ساختمان (41)
36
امین
فلاح کوشکی
راه و ساختمان (41)
37
محمد
قلی پور
راه و ساختمان (41)
38
عباس
نقیب
راه و ساختمان (41)
39
نادر
رضایی چوکانلو
کشاورزی و منابع طبیعی(57)
40
عباسعلی
صفائی
کشاورزی و منابع طبیعی(57)
22
حبیب اله
فرخی
کشاورزی و منابع طبیعی(57)
42
اسماعیل
محمود آبادی
کشاورزی و منابع طبیعی(57)
43
حبیب اله
مقتدر جعفر آبادی
کشاورزی و منابع طبیعی(57)
44
مهدی
ملکشی
کشاورزی و منابع طبیعی(57)
45
حیدر
نامور
کشاورزی و منابع طبیعی(57)
46
محمد حسین
نعیمی
کشاورزی و منابع طبیعی(57)
47
علی
کاظمی
کشاورزی و منابع طبیعی(57)
48
سعید
کریمی
کشاورزی و منابع طبیعی(57)
49
بیژن
شیردل
معادن(62)
50
سید هاشم
حسین نژاد
مهندسی آب(67)
51
امیر
حکیمی پور مهریزی
مهندسی آب(67)
52
نوراله
نورانی
مهندسی آب(67)
53
وحید
 واسطه چهارطاقی
مهندسی آب(67)
54
مرتضی
کمالی حصار
مهندسی آب(67)
55
محمدرضا
عسگری عامل
الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی(07)
56
قاسم
ایزانلو
امور بازرگانی (13)
57
جواد
ارجمند
امور بازرگانی (13)
58
منصوره
کمالی
مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن(64)
59
حسین
شریف
مواد(فلزات،سرامیک،کامپوزیت)(73)