تنظیمات پوسته

رنگ

تصویر زمینه

سبک قالب

نتیجه جدید آزمون شفاهی و کتبی

متقاضی آزمون سال 90 که پس از شرکت در آزمونهای کتبی و شفاهی ، حد نصاب علمی مصوب کمیسیون آزمون امور صلاحیتهای علمی و فنی و شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری را احراز کرده به شرح ذیل می باشد.

ردیف
نام
نام و نام خانوادگی
نام رشته
1
محسن
بجنوردی
امور سرمایه گذاری،پولی و اعتباری(78)