تنظیمات پوسته

رنگ

تصویر زمینه

سبک قالب

جلسه هیئت مدیره مورخ 22 مهر 1394

جلسه هیئت مدیره در تاریخ 22 مهر 1394 در محل کانون برگزار گردید و موارد ذیل در هیئت مدیره مصوب گردید .

1- برای شرکت کلیه کارشناسان در دوره هایی که برگزار می گردد ضروری است.

2- جهت عضویت در شرکت شایستگان به محضر آقای شاهین فر مراجعه کنند.

3- برگزاری مراسم تحلیف

4- پیگیری خرید ساختمان برای کانون