تنظیمات پوسته

رنگ

تصویر زمینه

سبک قالب

جلسه هیئت مدیره مورخ 10 آبان 1394

 


جلسه هیئت مدیره در تاریخ 10 آبان  1394 در محل کانون برگزار گردید و موارد ذیل در هیئت مدیره مصوب گردید .

1- موافق با در خواست استعفای آقایان محمدزاده و اسمعیلی شایه .

2- تعیین محل کارشناسان جدید به تعداد 22 نفر که اتیان آنها انجام گردید

3- یک واحد آپارتمان واقع در خ رضا امامی بعد بانک ملی حاشیه خیابان طبقه چهارم خریداری شد .