تنظیمات پوسته

رنگ

تصویر زمینه

سبک قالب

اسامی هیئت مدیره

احمدرضا عفتی

رئیس هیئت مدیره

 عبدالحسین نامور

نایب رئیس هیئت مدیره

 

 عید محمد امانی

خزانه دار

 

 محمدرضا سعادتمند

منشی هیئت مدیره

 

 عباس پاسبان شیروان

عضو اصلی هیئت مدیره